liturgieën in de Goede Week

Onze hoop op vergeving, verzoening en eeuwig leven is geworteld in Jezus’ lijden, dood en verrijzenis. Daarom is voor christenen is de Goede Week dé kern van het geloof. Een week met veel liturgieën, elk met eigen unieke toonzetting. Elk zeer de moeite waard.

Vertrouwend dat onze bezinnende vastentijd vruchtbaar is, is maandag 8 april om 19.00 uur in de Dominicuskerk de viering van Boete en Verzoening. Wie wil kan aansluitend het sacrament van Boete en Verzoening ontvangen, in de Mariakapel.

Dé Goede Week begint met Palmpasen of Passiezondag: Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem waarna de minder fraaie zaken overhand krijgen: haat, verraad en verloochening. Zaterdag 13 april is om 19.00 uur in de Dominicuskerk is een gezinsviering. Een oecumenische viering en expliciet gericht op kinderen is zondag 14 april om 09.30 uur in de Martinuskerk. De reguliere vieringen van Palmpasen is zondag 14 april om 11.00 uur Bonifatiuskerk.

Woensdag 17 april vervalt de Stille Aanbidding en weekdagviering in de Dominicuskerk. Die dag is om 19.00 uur in de Dominicuskerk de Chrismamis. De viering van het bisdom waarin voor alle parochies van ons bisdom de H. Oliën – catechumenenolie, chrisma en ziekenolie – worden gewijd. Onze bisschop, mgr. dr. C.F.M. van den Hout, is de hoofdcelebrant. Liturgie vieren met alle parochies en pastores van ons bisdom is een unieke ervaring. Uiteraard bent u allemaal van harte welkom.

Het Paastriduüm – de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake – vormen samen één grote liturgie. De viering wordt iedere keer geschorst tot de viering van de volgende dag. Tijdens dit Paastriduüm is de bisschop zelf in Leeuwarden de hoofdcelebrant.

Witte Donderdag 18 april staat om 19.00 uur in de Dominicuskerk het Laatste Avondmaal centraal, de instelling van de Eucharistie. Wie Jezus in stilte nabij wil zijn: vanaf 20.00 uur tot 24.00 uur is de Dominicuskerk open voor Stille Aanbidding. Gehoor geven aan Jezus’ oproep Hem nabij te zijn. U kunt komen en gaan wanneer u het wenst.

Op Goede Vrijdag volgen wij om 15.00 uur Jezus op zijn Kruisweg, biddend en mediterend. In de Dominicuskerk heeft de kruisweg de vorm van een gezinsviering, de kinderen die zich op de Heilige Communie voorbereiden doen ook mee. Je bent als kind dus niet alleen! In drie kerken is de reguliere kruisweg om 15.00 uur: Bonifatiuskerk, Maria Tenhemelopneming en Martinuskerk. ‘s Avonds lezen wij het Lijdensverhaal, brengen wij hulde aan het Kruis dat ons hoop en redding is. Dat is om 19.00 uur in de Dominicuskerk.

Het is een mooi gebruik bij de viering van Goede Vrijdag bloemen mee te nemen, doen we ook als onze dierbaren zijn overleden. Die bloemen worden verwerkt in de kerkversiering van Pasen.

Stille Zaterdag is het letterlijk stil in de kerk. Jezus is de marteldood gestorven, we wachten op de verrijzenis van Pasen. In de St. Jozefkapel is om 10.00 uur een gebedsdienst: waken bij het graf. In de avond zetten wij tijdens de Paaswake de jubelzang in: de Heer is verrezen! God lof, er is hoop voor ons: om 20.30 in de Dominicuskerk en om 23.00 uur in de Martinuskerk.

Zondag 21 april, Hoogfeest van Pasen, zingen we ook de jubel: om 09.30 te Wytgaard in de Maria Tenhemelopneming en om 11.00 uur in de Bonifatiuskerk met een gezinsviering. Na afloop kunnen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin van de Bonifatiuskerk. Op Tweede Paasdag, maandag 22 april vieren we het feest weer verder: om 11.00 uur in de Dominicuskerk.