Stiltemeditaties / huis van stilte 2022

10 mei 2022

Verlaat de wijsheid niet en zij zal u bewaren:
heb haar lief en zij zal u behoeden
(Spreuken 4:6)

3 mei 2022
Zacht zweef ik door de vogel,
die mij schraagt,
mij neerzet op de grond,
ik kijk omhoog
en zie Uw hand,
en word door liefde overmand.

‘Zoals een arend zijn nest bewaakt
en zijn vleugels boven zijn jongen uitspreidt,
en zoals hij een jong oppakt en het op zijn vleugels draagt,
zó heeft de Heer het volk geleid, alleen.
Geen andere god heeft Hem daarbij geholpen.’

Deuteronomium 32:11-12

26 APRIL. ( KAPEL)
Aldoor vragend zal ik aankomen,
daar waar het leven weg klinkt
een klare zuivere toon in de stilte.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
gij moet opnieuw geboren worden.
De wind blaast waarheen hij wil;
gij hoort wel zijn gesuis,
maar weet niet waar hij vandaan komt
en waar hij heen gaat;
zo is het met ieder die geboren is
uit de Geest.

19 april

Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid
Een leven vol lente kleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

12 april

Doe de oude desem weg
en wees als een nieuw deeg.
U bent immers ons ongedesemd brood
omdat ons paaslam is geslacht.

Brengen wij hulde aan onze Koning.
Gehoorzaam aan de Vader
werd Hij weggebracht naar het kruis, als een argeloos lam dat naar de slachtbank wordt geleid.

5 april

Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen .
De lente volgt de winter op.

Psalm 130
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik;
want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
29 maart 2022
Bloemen van geluk
moet je zelf planten.
Een gezond en vrolijk hart
vindt het geluk
in de harmonie tussen wens en leven.

Psalm 34
Verheerlijkt de Heer tezamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

22 maart 2022

Dingen uit een ver verleden
hebben invloed op het heden.
Want de vragen, zij verblijven
in het hart waar zij beklijven.

Exodus 3
Toen sprak de Heer:
“Kom niet dichterbij. Doe uw sandalen uit,
want de plaats waar gij staat is heilige grond.”
En Hij vervolgde: “Ik ben de God van uw vader,
de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob.”
Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet
naar God op te zien.

15 maart 2022

Zijn Licht en de bloemen
die mij vergezellen,
hun geuren,
die met mij gaan.

Lucas 9, 28-29
In die tijd nam Jezus
Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee
en besteeg de berg Tabor om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit.

8 maart 2022

Zacht raakt de zon mij aan,
voel ik de warmte,
de tederheid ervan.
Zo durf ik weer leven,
het pad te volgen.

Psalm 91
Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont,
voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

1 maart 2022

Als de boog van een brug,
een lucht die zwanger is
en nevel de grond bedekt,
zo staat de regenboog pal,
blinkend in de nieuwe zon.

Genesis 9, 13
Ik zet een regenboog in de wolken.
Die boog is het eeuwige teken
van mijn verbond met de aarde.

22 februari

Ik zoek de stilte,
zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op,
ik ben gerust
en voel u heel dichtbij.

15 februari

U woont niet in een storm,
o Heer maar in een zachte ruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte in uw huis.

Voor de HEER uit ging een zeer zware storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de HEER was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de HEER niet.  Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de HEER niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.  Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot.

1 Koningen 19, 10-12

8 februari

Iedere dag een nieuw begin,
waar ik in wonen kan,
veilig,
met wie dan ook.

Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 1 Johannes 4,12

1 februari

Zijn liefde is bewogen
zo teder en teer
helpt ons in onvermogen,
schenkt ons het leven weer.

Zoals een vader in liefde zijn zonen omhelst,
zo teder is de HEER in zijn liefde voor hen die Hem vrezen Psalm 103, 17

25 januari 2022

De toekomst is aanstaande
van trouw die overwint.
Het wonder is al gaande:
je wordt gekend, bemind.

“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde” (Johannes 15,9)

18 januari 2022

Wenteling van licht en luister,
beeld doorheen de eeuwigheid
dat tussen geluk en liefde
haar blaadjes neerlegt

Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.
(Johannes 14,6)

11 januari 2022

Licht van liefde laat
harten bloeien
vreugde voelen
liefde geven.

Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt heeft op zijn weg geen duisternis te vrezen, maar hij zal het levenslicht bezitten (Joh.8:12)

4 januari 2022

De geboorte met kerst,
licht,
de stille ster,
blijf bij ons Heer.

“Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” (Mattheus 2,2)

Link naar stiltemeditaties / huis van stilte 2021