Stiltemeditaties 2023

30 mei 2023

Uw warme Pinkstervuur
heeft vlam gevat in mij,
mijn hart is vol van U
het maakt zo vrolijk en blij.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.
(Psalm 50, 23)

23 Mei 2023

Vandaag heb ik een reis
door het verleden gemaakt,
de dag was te kort.

Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen
en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
(Johannes 17,9)

16 Mei 2023

Wees stil,
geniet van vogels en bloemen,
kleur en geur
te veel om op te noemen.
Alle geschonken
met gulle hand.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.
(Psalm 138, 2-3)

9 mei 2023

Onze tijd op aarde
duurt eigenlijk veel te kort.
Dat moet je tijdig realiseren
voordat het leven
oneindig wordt.

“Vrede Iaat Ik u na;
mijn vrede geef Ik u.
Niet zoals de wereld die geeft geef Ik hem u.
Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.
Gij hebt Mij horen zeggen:
Ik ga heen maar Ik keer tot u terug.
(Johannes 14,27-28)

2 mei 2023

De stilte deed me vergeven,
het gaf me een plaats
om de waarheid te vinden;
de stilte.

De hand des Heren was met hen,
zodat een groot aantal het geloof aannam
en zich tot de Heer bekeerde.
(Handelingen 11,20)

25 april 2023

U die in grootheid zijt verrezen,
laat ons vrucht dragen
van de goede rank.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.
(Psalm 89)

18 april 2023

Wat je in je hart bewaart
raak je nooit meer kwijt.

De menigte die het geloof had aangenomen
was één van hart en één van ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen
zijn eigendom noemde.
(Handelingen 4,32)

11 april 2023

Zwijgend
in de stilte van het geluid.
Niets horend,
niets ziende.
Alleen ik, alleen jij.
Stilte.

Psalm 33

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

4 april 2023

Heer
aanvaard van ons kleine wezen
onze geringe liefde en dank.

Psalm 71

Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte.

28 maart 2023

Moge elke ademtocht
ons dichter bij U brengen.

Mozes maakte een bronzen slang
en zette die op een paal.
Ieder die door een slang was gebeten
en zijn ogen op de bronzen slang richtte,
bleef in leven.

(Numeri 21, 9)

21 maart 2023

Eeuwige,
Begrens ons leven,
uit stof gevormd,
door Uw adem
leven ingeblazen.

De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jakobs God.
Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan,
zijn wondere werken op aarde.

(Psalm 46, 8-9)

14 maart 2023

Licht zoekt inzicht
twee linkerhanden geen bezwaar.

Luister! Het woord van de Heer!
“Ga u wassen, ga u reinigen,
uit mijn ogen met uw boze daden!
Houd op met kwaad doen, leer het goede te doen,
onderhoud het recht, help de verdrukte,
verdedig de wees, pleit voor de weduwe.

(Jesaja 1, 10)

7 maart 2023

Waar je ooit hebt gefaald
valt ook weer veel te winnen.

In die dagen verrichtte Azarja staande dit gebed:
“Terwille van uw Naam:
verstoot ons toch niet voorgoed
en verbreek niet uw verbond,
trek uw barmhartigheid niet van ons terug
terwille van Abraham, uw vriend,
terwille van Isaak, uw dienaar,
en van Israël, uw heilige”.

(Daniël 3, 25)

28 februari 2023

In de stilte kan ik horen,
wat jouw stem te zeggen heeft.
Die ik, eindelijk stil geworden,
op de valreep heb ontmoet,
in het zwijgen, in het luisteren-
en ik, ik leef.
(Chris Fictoor)

Wees stil voor de HEER, al wat leeft,
want hij komt uit zijn heilige woning naar buiten.
Zacharia 2:17

21 februari 2023

Naar jou woel ik in de nacht
-slaap je?
Raak mij aan
dat ik rust vind
en naar jou opsta in de morgen.

Scheurt uw hart en niet uw kleren,
keert terug tot de Heer uw God,
want genadig is Hij en barmhartig,
lankmoedig en vol liefde,
en Hij heeft spijt over het onheil.
Joël 2, 3

14 februari 2023

Bij God alleen verstilt mijn ziel,
mijn rots, mijn heil
is God alleen.

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Psalm 62:7

7 februari 2023

Dit ene, God, heb ik jou gevraagd:
dat ik mag zijn met jou.
Als jij mijn licht bent
vrees ik niemand.
Als jij mijn rots bent
sta ik sterk.

Wie anders is God dan de HEER,
wie anders een rots dan onze God?
Psalm 18:32

31 januari 2023

Ik zoek de stilte,
zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op,
ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.

Psalm 23,1-2

De Heer is mijn herder
mij zal niets ontbreken.
Hij wijst mij te liggen
in grazige weiden,
Hij voert mij naar wateren van rust.

24 januari 2023

Alles komt voort uit liefde.
Alles keert terug in liefde.
Zonder begin en zonder einde
is de liefde.

1 Johannes 4, 16,19

God is liefde:
wie in de liefde woont,
woont in God en God is met hem.
Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad.

17 januari 2023

Jij bent mijn dag
ik ben jouw nacht.
Samen maken wij
een heel leven.

Johannes 3, 1-2

Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodémus heette.
Hij behoorde tot de voornaamsten van de Joden.
Eens kwam deze in de nacht bij Hem en zei:
“Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt,
want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht,
als God niet met hem is.”

10 januari 2023

Water, water,
laat stromen
teken en herinnering
van een eeuwig dromen
van een altijd nieuw begin.

Mattheüs 3, 1-2,5-6
In die tijd trad Johannes de Doper op
en predikte in de woestijn van Judea:
“Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij…
Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit
en zij lieten zich door hem dopen, terwijl zij hun zonden beleden.

3 januari 2023

Een teken van licht je gegeven
een simpel gebaar
een heel goed
nieuwjaar.

Numeri 6,22-27
De Heer sprak tot Mozes: Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden:
`Moge De Heer u zegenen en u behoeden!
Moge De Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn!
Moge De Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!’
Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken,
zal Ik hen zegenen.

Link naar stiltemeditaties / huis van stilte 2022