Stiltemeditaties 2023

31 januari 2023

Ik zoek de stilte,
zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op,
ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.

Psalm 23,1-2

De Heer is mijn herder
mij zal niets ontbreken.
Hij wijst mij te liggen
in grazige weiden,
Hij voert mij naar wateren van rust.

24 januari 2023

Alles komt voort uit liefde.
Alles keert terug in liefde.
Zonder begin en zonder einde
is de liefde.

1 Johannes 4, 16,19

God is liefde:
wie in de liefde woont,
woont in God en God is met hem.
Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad.

17 januari 2023

Jij bent mijn dag
ik ben jouw nacht.
Samen maken wij
een heel leven.

Johannes 3, 1-2

Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodémus heette.
Hij behoorde tot de voornaamsten van de Joden.
Eens kwam deze in de nacht bij Hem en zei:
“Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt,
want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht,
als God niet met hem is.”

10 januari 2023

Water, water,
laat stromen
teken en herinnering
van een eeuwig dromen
van een altijd nieuw begin.

Mattheüs 3, 1-2,5-6
In die tijd trad Johannes de Doper op
en predikte in de woestijn van Judea:
“Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij…
Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit
en zij lieten zich door hem dopen, terwijl zij hun zonden beleden.

3 januari 2023

Een teken van licht je gegeven
een simpel gebaar
een heel goed
nieuwjaar.

Numeri 6,22-27
De Heer sprak tot Mozes: Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden:
`Moge De Heer u zegenen en u behoeden!
Moge De Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn!
Moge De Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!’
Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken,
zal Ik hen zegenen.

Link naar stiltemeditaties / huis van stilte 2022