Parochiële Caritas Instelling Sint-Vitus

PCI – Parochiële Caritas Instelling
De PCI verleent financiële bijstand aan personen en gezinnen in Leeuwarden en omgeving, waar wettelijke subsidies geen hulp kunnen bieden bij bepaalde noodsituaties. Vanuit een christelijke overtuiging wil de Caritas gestalte geven aan de opdracht van de kerk/het geloof om dienstbaar te zijn aan de samenleving en de sociale rechtvaardigheid te bevorderen. Daarnaast steunt Caritas diverse diaconale en maatschappelijke organisaties.

Jaarrekeningen
Een overzicht van baten en lasten Caritas vanaf 2017 vindt u op de financiële ANBI-pagina.

Giften voor Caritas kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: 
NL30 ABNA 0450597806 t.n.v. RK Parochiële Caritas Instelling Sint-Vitus .

Contact
Caritas krijgt adressen aangereikt via pastores, maar ook van instanties als Sinne Welzijn, Respons, Thuiszorg en individuele parochianen.
Komt u als familie, buur, mantelzorger een situatie tegen waarvan u denkt dat Caritas daarvoor wat kan betekenen, schroom dan niet contact op te nemen met pastor Minnema. Het is bekend dat met name bij ouderen sprake is van ‘stille armoede’.

Aanvragen kunnen (ook nog) schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de PCI van de Sint Vitusparochie, p/a Bonifatiusplein 21, 8911 JT  Leeuwarden.

Top