Parochiële Caritas Instelling Sint-Vitus

Parochiële Caritas Instelling Sint-Vitus

PCI – Parochiële Caritas Instelling

De PCI Sint Vitus wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. 

Dit doet PCI Sint Vitus door het verlenen van materiële ondersteuning aan personen dan wel huishoudens in Leeuwarden en omgeving als de steun vanuit de overheid en/of andere instanties ontoereikend is. Over het algemeen is hierbij sprake van een noodsituatie. Daarnaast steunt PCI Sint Vitus diverse diaconale en maatschappelijke organisaties. 

PCI Sint Vitus is binnen de parochie een zelfstandige rechtspersoon met een onafhankelijk bestuur. 

Contact
PCI Sint Vitus krijgt aanvragen aangereikt via de pastores, maar ook van instanties als de sociale wijkteams, stichting Freedom, Vluchtelingenwerk, Netwerkcentrum Oud-Oost  en daarnaast van individuele parochianen. Komt u als familie, buur of mantelzorger een situatie tegen waarvan u denkt dat PCI Sint Vitus daarvoor wat kan betekenen, schroom dan niet contact op te nemen met pastor Minnema: pastor.minnema@sintvitusparochie.nl of 06-24843682.
 

Aanvragen kunnen ook worden ingediend bij de secretaris van de PCI Sint Vitus, p/a Bonifatiusplein 21, 8911 JT  Leeuwarden of pci@sintvitusparochie.nl 

Schenkingen aan PCI Sint Vitus kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: 
NL30 ABNA 0450 5978 06 t.n.v. RK Parochiële Caritas Instelling Sint Vitus.

De PCI Sint Vitus is een door de Belastingdienst erkende ANBI, daarmee is uw gift aan PCI Sint Vitus aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Jaarrekeningen
Een overzicht van baten en lasten van PCI Sint Vitus van de afgelopen jaren vindt u op de financiële ANBI-pagina.

Top