gebeds-/misintenties

Tijdens de liturgie bidden we voor wat de wereld nodig heeft, we bidden ook waarvoor mensen ons vragen te bidden. Dat doen we graag. 

Deze gebedsintenties, ook misintenties genaamd, kunt u voor de Sint-Vitusparochie bij voorkeur per mail opgeven via info@sintvitusparochie.nl. Het kan ook telefonisch: 058-2120984 of met een brief aan Kerkelijk Bureau, Bonifatiusplein 21, 8911 JT Leeuwarden. Voor Wytgaard en Wergea/Warten kunt u de intenties ook rechtstreeks doorgeven via misintenties.mariatenhemelopn@sintvitusparochie.nl of misintenties.martinuskerk@sintvitusparochie.nl

Wilt u alstublieft  vermelden: de naam van de aanvrager, voor wat of voor wie (bijv. de naam van de persoon) de intentie wordt gevraagd en de datum waarop uw intentie moet worden gebeden?

Vanouds wordt voor een gebedsintentie een financiële vergoeding gegeven, om het werk van de parochie mogelijk te maken. Het richtbedrag per gebedsintentie, per keer is  €15,-. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL44 INGB 0004 5993 56, t.n.v. Sint-Vitusparochie Leeuwarden, onder vermelding van ‘misintenties’.