gebed vanwege coronacrisis

Vanuit de verbondenheid als gelovigen met elkaar wereldwijd en vanuit de verbondenheid met de mensen die getroffen zijn door het Coronavirus – op welke wijze dan ook – kunnen we onderstaande gebeden thuis bidden op een van de volgende momenten: 8.00, 12.00 en 18.00 uur. Dit zijn gebedsmomenten die vanouds in de katholieke kerk aanbevolen worden.
En natuurlijk kan eenieder ook in verbondenheid meebidden met het ochtendgebed dat om 9.00 uur in de Tituskapel van de Bonifatiuskerk gebeden wordt.

Gebed 

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Engel des Heren 

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet…
Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet…
En het Woord is vlees geworden.
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet…
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen,
wij bidden U:
stort uw genade in onze harten,
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer.
Amen. 

De bisschoppen wijzen ook op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Tagged with: