Bisschop leest gebouwenplannen dl 1

Parochiebesturen hebben hun ideeën over de toekomst van hun parochie in relatie tot de
gebouwen ingediend. Dit hebben ze gedaan op verzoek van het bisdombestuur naar aanleiding
van de notitie Gebouwenbeleid van augustus 2021. Het gaat hier over álle gebouwen: kerken,
pastorieën, parochiezaaltjes en eventueel andere panden die gebruikt of verhuurd worden. De
parochiebestuurders hebben samen met een onafhankelijke parochiële gebouwencommissie
veel werk gemaakt van het inventariseren, ordenen en beoordelen van pastorale,
bouwtechnische en financiële gegevens. De plannen worden op de eerste plaats bestudeerd
door de diocesane gebouwencommissie, bestaande uit de econoom van het bisdom Marisca
Lulofs als voorzitter, de bisschoppelijk vicaris Arjen Bultsma, medewerker economaat Igor Pot
als secretaris, kerkelijk opbouwwerker Johan Klaassen, lid van de diocesane kunstcommissie
pastoor Victor Maagd en verder van buiten de bisdomorganisatie: vertegenwoordigers van Antea
Group (ingenieursbureau in Drachten dat op tal van gebieden kan adviseren en ondersteunen)
en van de Stichting Oude Groninger Kerken (bouwadviseurs van het bisdom en de parochies).
Ondertussen ben ik ook zelf de plannen aan het lezen en ik leg mijn eigen indrukken ernaast die
ik krijg als ik op zondag de mis vier in een van onze kerken. De gebouwencommissie komt met
een advies naar mij en dat wordt dan in de bisdomstaf besproken. Ik moet weten wat er in de
gebouwenplannen staat en hoe ik daar over denk. Zo neem ik uiteindelijk een beslissing.
Namens de bisschop deelt Arjen Bultsma als kanselier het besluit aan het parochiebestuur
mee, zodat men aan de uitvoering kan beginnen.
Met het bijeenbrengen van informatie ontstaat er inzicht in de plaatselijke situatie. Voor mij is
het belangrijkste: waar is het meeste kerkelijke leven dat hoop uitstraalt voor de komende jaren.
Ik merk dat het niet gemakkelijk is om een mening te vormen op basis van rationele en
objectieve argumenten. De ene geloofsgemeenschap heeft dít sterk punt, de andere
geloofsgemeenschap is weer beter op een ander punt. De ene locatie heeft een mooi
monumentaal kerkgebouw dat omwille van de katholieke zichtbaarheid in het dorp behouden
zou moeten blijven, maar is pastoraal niet sterk. Hoe neem je met deze gegevens een goed
besluit? Dit gaat ons de komende maanden intensief bezighouden.

  • Ron van den Hout
    bisschop van Groningen – Leeuwarden