Stichting restauratie Sint Martinuskerk

(update 03-12-2023)

Publicatie gegevens ANBI instelling

Stichting Restauratie en behoud Sint Martinuskerk

Algemene gegevens
Naam ANBI:                    Stichting Restauratie en behoud Sint Martinuskerk
Telefoonnummer:          058-2551017
K.v.K.                                 52987256
RSIN/ Fiscaal nummer: 8506.97.955
Website
https://www.sintvitusparochie.nl/stichting-restauratie-sint-martinuskerk/   
E-mail:                          stichtingrestauratiesintmartinus@sintvitusparochie.nl
Adres:                           Werpsterdyk 14
Postcode:                      9088AH
Plaats:                           Wirdum
Postadres:                    Werpsterdyk 14
Postcode:                      9088AH
Plaats:                           Wirdum

Verantwoording Bestuurssamenstelling
Voorzitter:                    Aaltsje Meinders-Goinga
Secretaris:                     de Jong, Hendrikus Dominicus
Penningmeester:         Miedema, IJsbrand Jacob

De stichting heeft ten doel:

Het in stand houden van de Sint Martinuskerk te Wergea, opdat het kerkgebouw voor de voormalige parochie Wergea/Warten, (thans onderdeel van de Sint Vitusparochie) behouden blijft en als onderdeel van De Twa-Tuorren een sieraad blijft voor het dorp om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Wergea te bevorderen.

kerkgebouw en belangrijkste elementen
beschrijving van de gebrandschilderde glas-in-lood-ramen

Beleidsplan 2020-2025
Het beleid van de stichting is gericht op het zoveel mogelijk zonder financiële risico’s realiseren van de doelstelling. Dit wordt gedaan door het monumentale gebouw te onderhouden en waar nodig restauratie uit te voeren.
De stichting werkt nauw samen en wordt geadviseerd door Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland en Monumentenwacht Fryslân.
Basis van het beleidsplan 2016 is het Meerjarig Onderhoud Plan 2017-2026 (MOP)

In 2019/2020 is er een update gemaakt van het beleidsplan:
De kern van de activiteiten is gericht op restauratie van de glas-in-loodramen, overige noodzakelijk (klein)onderhoud wordt meegenomen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens periodiek instandhoudingsplan 2019. Er zal een aanvraag SIM-subsidie worden ingediend (inmiddels toegewezen). Fondsenwerving blijft doorgaan. De werkzaamheden worden jaarlijks gepland.
In 2025 vindt een evaluatie van plaats bij de afronding van SIM 2020-2025.

Meerjarig Onderhoud Plan 2017-2026
Zie ook beleidsplan 2016

Beloningsbeleid Het bestuur ontvangt geen beloning, de gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Actueel actieplan (2020-2025)
Het SIM 2020-2025 (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) is toegewezen. Belangrijkst onderdeel is de restauratie van alle glas-in-loodramen.
Alle glas-in-loodramen zullen worden gerestaureerd in deze periode. Het meest urgente raam (bij Josefaltaar) is in 2020 grondig aangepakt: uitnemen, herstel en terugplaatsing.
Verder wordt gebruikelijk klein onderhoud uitgevoerd.

Uitgevoerde acties 2020
Klokklepel gerepareerd i.v.m. roeren
Goedkeuring toewijzing SIM 2020-2025 ontvangen
Restauratieplan glas-in-loodramen verder uitgewerkt.
Volledige restauratie van het glas-in-loodraam bij Josefaltaar (Nr1)
Vergadering stichtingsbestuur
I.v.m. Corona zijn andere acties doorgeschoven.

2019
Pastorie schilderwerk afgerond
Opstellen nieuw periodiek instandhoudingsplan, afgerond oktober
Nieuwe aanvraag voor SIM gedaan, september ingestuurd naar DUO
Kachelhok: scheuren hersteld
Aanschrijven fondsen in samenwerking met SBKG Noord-Nederland.Vergadering stichtingsbestuur

Historie
Onder BRIM 2009 en BRIM 2010 (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten)
Restauratie pastorie en kerktoren Sint Martinuskerk, 2012-2016
Pastorie o.a. dak, ramen en realisatie 2 toiletunits.
Restauratie toren met volledige vervanging van dakleien, uitgevoerd in 2012/2013
Restauratie schip en dak Sint Martinuskerk, 2015-2017
o.a. deels vervanging dakleien van het schip, impregneren en voegen muren, vervanging goten, nieuw verfwerk en onderhoud houtwerk, uitgevoerd in 2016.
Uitvoeren kleinere zaken zoals schilderwerk, riolering, HWA.

Bekostiging werkzaamheden.
Door aanvragen van subsidie uit subsidieregelingen voor rijksmonumenten (BRIM en SIM).
Door fondsenwerving en giften van parochianen, dorpsbewoners, belangstellenden voor de Sint Martinuskerk en stichtingen/fondsen welke tot doel hebben monumenten of kerkgebouwen te ondersteunen.
Resterende kosten worden voldaan uit het vermogen van de stichting, dit is afkomstig van de RK parochie Sint Martinus als reservering groot onderhoud.
Voor het aanvragen van subsidie en fondsenwerving wordt de stichting geadviseerd door Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland.

De financiën worden beheerd door de penningmeester van de stichting met controle van het bestuur. Het vermogen van de stichting in gestald op een (spaar)rekening bij de Rabobank. Er is geen kasgeld aanwezig. Vastlegging van de financiële positie wordt gedaan door een administratiekantoor aangesloten bij N.O.A.B.