Stiltemeditaties 2023

26 december 2023

Kerstmis
het feest van vergeven.
Een nieuwe start
om verder te leven.

Terwijl zij Stefanus stenigden,
bad hij: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.”
Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem:
“Heer, reken hun deze zonde niet aan.”
(Handelingen 6)

19 december 2023

Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig
wat we kunnen zeggen…

De engel antwoordde Zacharias:

Zie, gij zult zwijgen en niet in staat zijn te spreken
tot de dag waarop dat zal gebeuren,
omdat ge mijn woorden niet geloofd hebt;
deze zullen echter op hun tijd in vervulling gaan.”
(Lucas 1)

12 december 2023

Een tong heeft geen botten
maar is wel sterk genoeg
om een hart te breken.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn
Naam, verkondigt zijn heil alle dagen.
(Psalm 96)

5 december 2023

Die bron van leven,
waarheen al mijn streven zich richt,
aanschouw ik in dit brood van leven.
(Johannes van het Kruis)

Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad
op heel mijn heilige berg,
maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God,
zoals de zeebodem bedolven is onder het water.
(Jesaja 11,9)

28 november 2023

Toen zo ver ik zien kon
geen vuur brandde
geen licht gloorde
ben ik gegaan
mijn ziel in mij
een gloeiende draad
een laaiende strohalm.

Looft de Heer, alle schepselen Gods,
prijst en verheft Hem eeuwig.
(Daniel 3, 57)

21 november 2023

De stilte van de natuur
heeft vele geluiden

Veilig kan ik gaan rusten en slapen,
veilig weer opstaan, want Hij staat mij bij.
(Psalm 3, 6)

14 november 2023

Je bent een stukje licht,
Licht
dat voelbaar is in je hart.

De Heer zal ik prijzen iedere dag,
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
(Psalm 34,2)

7 November 2023, H. Wilibrordus

Er waait een nieuwe wind op aarde.
De mens zal zich bewust worden
van het heil.

Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode,
die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden,
die zegt tot Sion: Uw God regeert! (Jesaja 52,7)

31 oktober 2023

Mijn hart verlangt te zien
het lichten van Uw aangezicht.
Wees mij genadig, zoals Gij beloofd hebt.

Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare,
moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid.
Romeinen 18,25

24 oktober 2023

Laat verschillen ons niet scheiden
maar zoek uit wat ons samen bindt,
zoek de God die ons wil leiden,
die verschillen overwint.

Laat hen juichen en verheugd zijn, die U zoeken,
en roepen: glorie aan de Heer, die uitzien naar uw hulp.
Psalm 40,17

17 oktober 2023

Onze hulp en ons schild dat is Hij!
Onze diepste vreugde rust in Hem.

Broeders en zusters,
voor het evangelie schaam ik mij niet.
Het is een goddelijke kracht
tot heil van ieder die erin gelooft.
Romeinen 1, 16

10 oktober 2023

Ik weef de stilte rond mijn lippen.
Ik weef de stilte in mijn geest,
Ik weef de stilte in mijn hart.

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed?
Psalm 130, 1-2

3 oktober 2023

Vertrouwen ontstaat
in kleine momenten
van moedige liefde.

Zo spreekt de Heer van de hemelse machten:
“In die dagen zullen dan mannen,
afkomstig uit volken van allerlei talen,
één Joodse man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen
en tot hem zeggen:
Met u willen wij meegaan,
want wij hebben gehoord, dat God met u is.”
Zacharias 8,23

12 september 2023

Liefde is niet te koop,
toch het kostbaarste
dat er is.

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.
(psalm 145)

5 september 2023

Verlies
brengt aan het licht
wat voor ons van waarde is.

Dankbaarheid
droogt de tranen
voor wat je mist.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?
(psalm 27)

augustus 2023
Zingt voor de Heer een nieuw lied,
laat Zijn lof weerklinken
tot aan de uithoeken der aarde.

Lof zij de God van Israël,
de HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
en, door Zijn liefderijk bestel,
verlossing heeft teweeg gebracht;
(Lofzang van Zacharias)

25 juli 2023

Draag de vuurvlam Gods maar voort.
Verspreid hem samen
met Gods woord.

Hierna wees de Heer (twee-en) zeventig anderen aan en zond hen twee voor twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen, waarheen Hijzelf van plan was te gaan. Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis!
(Lucas 10, 1 en 5)

18 juli 2023

U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert
hoort steeds meer:
de stilte is uw huis.
Toen trok de Heer voorbij. Voor de Heer uit ging een zeer zware storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot.
(1 Koningen 19, 11-13)

11 juli 2023

In de diepste duisternis
in de heetste hitte
in de zwaarste zwaarte
ontstaat het licht.

En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder,
vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn Naam,
zal het honderdvoudig terugkrijgen
en eeuwig leven ontvangen.”
(Mattheus 19,29)

4 juli 2023

De stilte voert ons
tot het hart der dingen.
De stilte
laat de stilte zelf zingen.

Jezus sprak tot hen:
“Waarom zijt gij bang, kleingelovigen?”
Dan stond Hij op,
richtte zich met een dwingend woord tot de winden en de zee,
en het water werd volmaakt stil.
(Mattheus 8,25-26) 

27 juni 2023

Water!
Vloeibaar goud.
Mens laaf je!
Kom tot leven, een diepe zucht .
Eindelijk vrij.
Bevrijd.

Wie beloften in zijn eigen nadeel toch volbrengt,
zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt,
zal niet wankelen in eeuwigheid.
(Psalm 15,5) 

20 juni 2023

Voor wie liefhebben
wordt Leven met een hoofdletter geschreven
ondanks leed en droefenis
omdat leven Liefde is.

Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
(Mattheus 5, 44) 

13 juni 2023

Ik heb vanochtend de zon geplukt
en ben ermee gaan lopen,
nu praalt ze verder
in een kamer van mijn hart.

En God zelf is het
die ons samen met u in Christus bevestigt en ons heeft gezalfd.
Hij is het ook die op ons zijn zegel heeft gedrukt
en de Geest als een handgeld aan onze harten heeft meegedeeld.
( 2 Korinthe 1, 22) 

6 juni 2023

Woorden gaan gebukt
onder het gewicht van de tijd
weten niet meer
hoe ze heten
woorden zijn
stukjes mens

Want wij zijn van het geslacht der heiligen,
en wij verwachten het leven, dat God zal schenken
aan hen, die hun trouw jegens Hem nooit breken.”
(Thobit 2) 

30 mei 2023

Uw warme Pinkstervuur
heeft vlam gevat in mij,
mijn hart is vol van U
het maakt zo vrolijk en blij.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.
(Psalm 50, 23)

23 Mei 2023

Vandaag heb ik een reis
door het verleden gemaakt,
de dag was te kort.

Want de boodschap die Gij Mij hebt meegedeeld,
heb Ik hun meegedeeld,
en zij hebben ze aangenomen
en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan,
en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
(Johannes 17,9)

16 Mei 2023

Wees stil,
geniet van vogels en bloemen,
kleur en geur
te veel om op te noemen.
Alle geschonken
met gulle hand.

U prijs ik om uw goedheid en uw trouw,
want uw belofte hebt Gij mateloos vervuld.
Wanneer ik tot U riep hebt Gij mij steeds verhoord,
Gij hebt mij altijd nieuwe moed gegeven.
(Psalm 138, 2-3)

9 mei 2023

Onze tijd op aarde
duurt eigenlijk veel te kort.
Dat moet je tijdig realiseren
voordat het leven
oneindig wordt.

“Vrede Iaat Ik u na;
mijn vrede geef Ik u.
Niet zoals de wereld die geeft geef Ik hem u.
Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.
Gij hebt Mij horen zeggen:
Ik ga heen maar Ik keer tot u terug.
(Johannes 14,27-28)

2 mei 2023

De stilte deed me vergeven,
het gaf me een plaats
om de waarheid te vinden;
de stilte.

De hand des Heren was met hen,
zodat een groot aantal het geloof aannam
en zich tot de Heer bekeerde.
(Handelingen 11,20)

25 april 2023

U die in grootheid zijt verrezen,
laat ons vrucht dragen
van de goede rank.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.
(Psalm 89)

18 april 2023

Wat je in je hart bewaart
raak je nooit meer kwijt.

De menigte die het geloof had aangenomen
was één van hart en één van ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen
zijn eigendom noemde.
(Handelingen 4,32)

11 april 2023

Zwijgend
in de stilte van het geluid.
Niets horend,
niets ziende.
Alleen ik, alleen jij.
Stilte.

Psalm 33

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

4 april 2023

Heer
aanvaard van ons kleine wezen
onze geringe liefde en dank.

Psalm 71

Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte.

28 maart 2023

Moge elke ademtocht
ons dichter bij U brengen.

Mozes maakte een bronzen slang
en zette die op een paal.
Ieder die door een slang was gebeten
en zijn ogen op de bronzen slang richtte,
bleef in leven.

(Numeri 21, 9)

21 maart 2023

Eeuwige,
Begrens ons leven,
uit stof gevormd,
door Uw adem
leven ingeblazen.

De Heer van de hemelse legers is met ons,
een veilige burcht is ons Jakobs God.
Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan,
zijn wondere werken op aarde.

(Psalm 46, 8-9)

14 maart 2023

Licht zoekt inzicht
twee linkerhanden geen bezwaar.

Luister! Het woord van de Heer!
“Ga u wassen, ga u reinigen,
uit mijn ogen met uw boze daden!
Houd op met kwaad doen, leer het goede te doen,
onderhoud het recht, help de verdrukte,
verdedig de wees, pleit voor de weduwe.

(Jesaja 1, 10)

7 maart 2023

Waar je ooit hebt gefaald
valt ook weer veel te winnen.

In die dagen verrichtte Azarja staande dit gebed:
“Terwille van uw Naam:
verstoot ons toch niet voorgoed
en verbreek niet uw verbond,
trek uw barmhartigheid niet van ons terug
terwille van Abraham, uw vriend,
terwille van Isaak, uw dienaar,
en van Israël, uw heilige”.

(Daniël 3, 25)

28 februari 2023

In de stilte kan ik horen,
wat jouw stem te zeggen heeft.
Die ik, eindelijk stil geworden,
op de valreep heb ontmoet,
in het zwijgen, in het luisteren-
en ik, ik leef.
(Chris Fictoor)

Wees stil voor de HEER, al wat leeft,
want hij komt uit zijn heilige woning naar buiten.
Zacharia 2:17

21 februari 2023

Naar jou woel ik in de nacht
-slaap je?
Raak mij aan
dat ik rust vind
en naar jou opsta in de morgen.

Scheurt uw hart en niet uw kleren,
keert terug tot de Heer uw God,
want genadig is Hij en barmhartig,
lankmoedig en vol liefde,
en Hij heeft spijt over het onheil.
Joël 2, 3

14 februari 2023

Bij God alleen verstilt mijn ziel,
mijn rots, mijn heil
is God alleen.

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Psalm 62:7

7 februari 2023

Dit ene, God, heb ik jou gevraagd:
dat ik mag zijn met jou.
Als jij mijn licht bent
vrees ik niemand.
Als jij mijn rots bent
sta ik sterk.

Wie anders is God dan de HEER,
wie anders een rots dan onze God?
Psalm 18:32

31 januari 2023

Ik zoek de stilte,
zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op,
ik ben gerust
en voel U heel dichtbij.

Psalm 23,1-2

De Heer is mijn herder
mij zal niets ontbreken.
Hij wijst mij te liggen
in grazige weiden,
Hij voert mij naar wateren van rust.

24 januari 2023

Alles komt voort uit liefde.
Alles keert terug in liefde.
Zonder begin en zonder einde
is de liefde.

1 Johannes 4, 16,19

God is liefde:
wie in de liefde woont,
woont in God en God is met hem.
Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad.

17 januari 2023

Jij bent mijn dag
ik ben jouw nacht.
Samen maken wij
een heel leven.

Johannes 3, 1-2

Er was onder de Farizeeën iemand die Nikodémus heette.
Hij behoorde tot de voornaamsten van de Joden.
Eens kwam deze in de nacht bij Hem en zei:
“Rabbi, wij weten dat Gij van Godswege als leraar gekomen zijt,
want niemand kan die tekenen doen die Gij verricht,
als God niet met hem is.”

10 januari 2023

Water, water,
laat stromen
teken en herinnering
van een eeuwig dromen
van een altijd nieuw begin.

Mattheüs 3, 1-2,5-6
In die tijd trad Johannes de Doper op
en predikte in de woestijn van Judea:
“Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij…
Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit
en zij lieten zich door hem dopen, terwijl zij hun zonden beleden.

3 januari 2023

Een teken van licht je gegeven
een simpel gebaar
een heel goed
nieuwjaar.

Numeri 6,22-27
De Heer sprak tot Mozes: Zeg aan Aäron en zijn zonen:
Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden:
`Moge De Heer u zegenen en u behoeden!
Moge De Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden
en u genadig zijn!
Moge De Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!’
Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken,
zal Ik hen zegenen.

Link naar stiltemeditaties / huis van stilte 2022