Stiltemeditaties 2022

27 december 2022

In het licht van Gods Zoon
brengt Hij in kleinheid
Zijn grootheid dichtbij.

Lucas 2, 46-47
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.

20 december 2022

Jij daalde vanuit de sterrenhemel
af naar een ijskoude stal ,
O mijn lieve kind,
mijn grote God
wat houd je van mij.

Lucas 2, 6-7
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad

13 december 2022

Uit grijze wolkenvelden
vallen vlokken naar be-nee,
brengen als uit een wereld,
Licht en vrede met zich mee.

Jesaja 9:5
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op zijn schouder
en men noemt hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

6 december 2022

De stille dagen komen eraan
tijd om even stil te staan.
Overdenken en bezinnen,
afsluiten of opnieuw beginnen.
De mooiste gedachten
krijgen een plaats in je hart.
Maak ieder jaar
een nieuwe start.

JESAJA 7:14
U wil God niet om een teken vragen. Daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven: het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen.
Ze zal hem Immanuel (= ‘God met ons’) noemen.

28 november

Accepteer zoals het is…
Laat los hoe het was
en blijf geloof hebben
in wat zal komen.

‘Je hebt genoeg aan mijn genade,
want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is.’ Dus laat ik me veel liever voorstaan op mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
(2 Korintiërs 12:9)

22 november

Sta op en schitter
jouw licht is gekomen.
Jou schijnt
de luister van de Heer.

Wie zijn fouten verbergt,
zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt,
krijgt vergeving.
(Spreuken 28:13)

15 november

Je kan je ogen sluiten
voor de dingen die je niet wilt zien
maar je kunt niet je hart sluiten
voor dingen die je niet wilt voelen.

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig,
luister naar mijn roep om genade.
(Psalm 130:1-2)

8 november

Nee zeggen tegen anderen
is soms het aardigste
wat je voor jezelf kunt doen.

U, HEER,
U weigert mij uw ontferming niet,
uw liefde en uw trouw
zullen mij steeds bewaren.
(Psalm 40:12)

1 november Allerheiligen

Op voorspraak van alle heiligen verlangen wij te delen
in de overvloed van Gods barmhartigheid.

Laten we dus zonder schroom
de troon van Gods genade naderen,
waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.
(Hebreeën 4:16)

25 oktober 2022

Dat de stromen in de handen klappen,
de bergen tezamen jubelen
voor het aangezicht des Heren,
want Hij komt om de aarde te richten
(Psalm 7,8)

Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan. Aan mensen die naar Hem luisteren, geeft Hij zijn liefde, nu en altijd.
(Lucas 1, 49-50 Magnificat)

18 oktober 2022

Sta op en schitter,
je licht is gekomen.
Jou schijnt de luister van de Heer.

Ik geef alle eer aan God, Ik juich voor Hem. Hij is mijn redder. Hij koos mij uit, mij, een heel gewoon meisje. Nu zal iedereen over mij zeggen: zij is gezegend.
(Lucas 1, 46-47, Magnificat)

11 oktober 2022

Accepteer zoals het is,
laat los hoe het was,
en blijf geloof hebben in wat zal komen

God heeft zijn kind Israël vastgehouden,
hij blijft zijn ontferming indachtig
-zoals hij tot onze vaderen heeft gesproken-
voor Abraham en voor zijn zaad
tot in de toekomende eeuw!
(Lucas 1, 56-57, Magnificat)

4 oktober 2022

Je kan je ogen sluiten
voor de dingen die je niet wilt zien.
Maar je kan niet je hart sluiten
voor de dingen die je niet wilt voelen

“Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.” (Spreuken 4:23)

27 september 2022

De zucht ontglipt me,
zonder denken,
ontgaat me
als in een droom
en wil me vrijheid schenken.

Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen.
(Galaten 5,1)

20 september 2022

Bij God alleen verstilt mijn hart,
mijn rots,
mijn heil is Hij alleen.

Wie mag God heten buiten de Heer,
wie dan onze God zou mijn rots zijn?
die God die mij toerust met kracht,
die bewerkt dat mijn weg voor mij uit ligt,
die mijn voeten maakt als die der hinden;
op bergkammen doet Hij mij staan.

(Psalm 18, 32-34)

13 september 2022

Een stilte die zich horen laat,
heel zacht, nog ongekend
ze fluistert van wat komen gaat
en wie U voor hen bent.

Toen het geweld op de aarde voorbij was, kwam er een zacht suizen. En het werd ademloos stil. Zodra Elia dat merkte, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel en stond roerloos bij de uitgang van de grot. Toen hoorde hij diep in zichzelf de stem van God: ‘Keer terug, Elia, naar de mensen’.
(1Koningen 19, Naar Joanna Klink, Het huis van licht, bijbels levensboek voor kinderen, Kampen, 1994, p. 31-32).

6 september 2022

Ik besta,
ik verlang,
ik hoop,
ik geloof en vertrouw.

Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.  Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.

(1 Korinthe 13, 13)

26 juli 2022

De stilte.
In haar ontmoet ik mijn diepste zelf
en mij verbergen in haar
is mij verschuilen achter wie ik ten diepste ben.
In haar ontmoet ik de draagkracht
en de sturing van dit bestaan.
De Stilte.

Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof.
In plaats van de vreugde die Hem toekwam,
heeft Hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld:
nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon.
(Hebreeën 12, 2)

19 juli 2022

Mijn voeten staan op een steenrots.
Ik wankel niet.
In mijn mond een lied
nooit eerder gezongen

De Heer is mijn steenrots, mijn burcht,
gevaren doet Hij mij ontkomen:
mijn God, mijn beschuttende rots, mijn schild,
hoorn van mijn heil, mijn verheffing.
(Psalm 18,3)

12 juli 2022

Zovelen die hier waren,
leven nu in het licht.
Liefde,
wakker het aan als vuur,
harten geraakt door UW liefde.

Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God.
(1 Johannes 4,7)

5 juli 2022

De stilte vertelt zoveel,
als ik haar laat vertellen.
Zij is als de stem van God
als ik mij in haar open,
zij heeft alle wijsheid in pacht.
De Stilte

Onze Heer is groot en geweldig in kracht,
Zijn inzicht is onmetelijk.
(Psalm 147:5)

28 juni 2022

Hoger dan de bergen is Uw trouw.
Dieper dan de dalen is Uw liefde.
De bergen bezingen Uw Majesteit,
hun toppen loven Uw Heerlijkheid.

21 juni 2022

In het oog van de storm
is een oase van rust.
Dwars door de stilte
vind ik rust bij U.

14 juni 2022

Houd vol.
Als een vuurtoren in de storm.
Sta sterk in geloof.
Houd vol.
Jezus is de rots ons gegeven.

7 juni 2022

Kom Heilige Geest
vul mijn hart met leven,
laat Uw liefde stromen.
Vervul ons met Uw Heilige Geest.

31 mei 2022

De Heer is je wachter,
de Heer is de schaduw aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

God maakte de twee grote lampen,
de grootste om over de dag te heersen,
de kleinste om te heersen over de nacht,
en Hij maakte ook de sterren
(Genesis 1,16)

24 mei 2022

In die gelukkige nacht, in het geheim,
niemand zag mij,
noch ik had oog voor iets,
geen licht, geen gids,
dan wat er gloeide in het hart.

Was ons hart niet brandende in ons,
als Hij tot ons sprak.
(Lukas 24:32)

17 mei 2022

Zo leeft een mens,
iemand, niemand,
dorst en water,
vriend en vreemde,
kind van mensen
ben jij voortaan.
(Huub Oosterhuis)

Zal een vrouw haar zuigeling vergeten,
een liefhebbende moeder het kind van haar schoot?
En zelfs als die het zouden vergeten, Ik vergeet u nooit!
Zie, in mijn handpalmen heb Ik u geschreven.
(Jesaja 49, 15-16)

10 mei 2022

Verlaat de wijsheid niet en zij zal u bewaren:
heb haar lief en zij zal u behoeden
(Spreuken 4:6)

3 mei 2022
Zacht zweef ik door de vogel,
die mij schraagt,
mij neerzet op de grond,
ik kijk omhoog
en zie Uw hand,
en word door liefde overmand.

‘Zoals een arend zijn nest bewaakt
en zijn vleugels boven zijn jongen uitspreidt,
en zoals hij een jong oppakt en het op zijn vleugels draagt,
zó heeft de Heer het volk geleid, alleen.
Geen andere god heeft Hem daarbij geholpen.’

Deuteronomium 32:11-12

26 APRIL. ( KAPEL)
Aldoor vragend zal ik aankomen,
daar waar het leven weg klinkt
een klare zuivere toon in de stilte.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
gij moet opnieuw geboren worden.
De wind blaast waarheen hij wil;
gij hoort wel zijn gesuis,
maar weet niet waar hij vandaan komt
en waar hij heen gaat;
zo is het met ieder die geboren is
uit de Geest.

19 april

Pasen opent dichte deuren,
een voorportaal is ons bereid
Een leven vol lente kleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.

Oprecht is het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

12 april

Doe de oude desem weg
en wees als een nieuw deeg.
U bent immers ons ongedesemd brood
omdat ons paaslam is geslacht.

Brengen wij hulde aan onze Koning.
Gehoorzaam aan de Vader
werd Hij weggebracht naar het kruis, als een argeloos lam dat naar de slachtbank wordt geleid.

5 april

Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.
De natuur spreekt en zal niet zwijgen .
De lente volgt de winter op.

Psalm 130
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik;
want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
29 maart 2022
Bloemen van geluk
moet je zelf planten.
Een gezond en vrolijk hart
vindt het geluk
in de harmonie tussen wens en leven.

Psalm 34
Verheerlijkt de Heer tezamen met mij
en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren.
Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord,
Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.

22 maart 2022

Dingen uit een ver verleden
hebben invloed op het heden.
Want de vragen, zij verblijven
in het hart waar zij beklijven.

Exodus 3
Toen sprak de Heer:
“Kom niet dichterbij. Doe uw sandalen uit,
want de plaats waar gij staat is heilige grond.”
En Hij vervolgde: “Ik ben de God van uw vader,
de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob.”
Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet
naar God op te zien.

15 maart 2022

Zijn Licht en de bloemen
die mij vergezellen,
hun geuren,
die met mij gaan.

Lucas 9, 28-29
In die tijd nam Jezus
Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee
en besteeg de berg Tabor om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit.

8 maart 2022

Zacht raakt de zon mij aan,
voel ik de warmte,
de tederheid ervan.
Zo durf ik weer leven,
het pad te volgen.

Psalm 91
Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste
en die in de schaduw van de Almachtige woont,
voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht,
mijn God, op wie ik vertrouw.

1 maart 2022

Als de boog van een brug,
een lucht die zwanger is
en nevel de grond bedekt,
zo staat de regenboog pal,
blinkend in de nieuwe zon.

Genesis 9, 13
Ik zet een regenboog in de wolken.
Die boog is het eeuwige teken
van mijn verbond met de aarde.

22 februari

Ik zoek de stilte,
zoek een rust
die ruimte maakt in mij.
Ik adem op,
ik ben gerust
en voel u heel dichtbij.

15 februari

U woont niet in een storm,
o Heer maar in een zachte ruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte in uw huis.

Voor de HEER uit ging een zeer zware storm, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de HEER was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de HEER niet.  Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de HEER niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries.  Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan aan de ingang van de grot.

1 Koningen 19, 10-12

8 februari

Iedere dag een nieuw begin,
waar ik in wonen kan,
veilig,
met wie dan ook.

Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. 1 Johannes 4,12

1 februari

Zijn liefde is bewogen
zo teder en teer
helpt ons in onvermogen,
schenkt ons het leven weer.

Zoals een vader in liefde zijn zonen omhelst,
zo teder is de HEER in zijn liefde voor hen die Hem vrezen Psalm 103, 17

25 januari 2022

De toekomst is aanstaande
van trouw die overwint.
Het wonder is al gaande:
je wordt gekend, bemind.

“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde” (Johannes 15,9)

18 januari 2022

Wenteling van licht en luister,
beeld doorheen de eeuwigheid
dat tussen geluk en liefde
haar blaadjes neerlegt

Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.
(Johannes 14,6)

11 januari 2022

Licht van liefde laat
harten bloeien
vreugde voelen
liefde geven.

Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt heeft op zijn weg geen duisternis te vrezen, maar hij zal het levenslicht bezitten (Joh.8:12)

4 januari 2022

De geboorte met kerst,
licht,
de stille ster,
blijf bij ons Heer.

“Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” (Mattheus 2,2)

Link naar stiltemeditaties / huis van stilte 2021